رستمی معاون امور ساماندهى جوانان

pho23412-10_10-20-30

🔹نگاه دولت آقاى روحانى به سمن ها ، انتخاباتى و سياسى نيست و حمايتها از سمن ها شفاف و براساس برنامه است.
🔹شبكه هاى تخصصى سمن ها ارتباط ملى پيدامى كنند