سخنان معاون وزیر ورزش و جوانان

5112001

contactرستمی، معاون وزیر ورزش و جوانان با حضوردر غرفه ایران:
برگزاری نخستین کنگره ملی امورجوانان باهدف نقد وبررسی شیوههای مدیریتی حوزه جوانان باحضور ۱۵۰۰نفرازمسئولان دی ماه امسال برگزارمی شود